benanhkhovaysao
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 77.78%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có