bangtanie
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,706
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 3 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bangtanie42 - 36 myyyy
bangtanie0 - 1 donan
bangtanie0 - 2 tungk3