myyyy
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 18.18%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
myyyy0 - 1 vnhello
myyyy39 - 46 bangtanie
myyyy0 - 1 comsatc
myyyy0 - 2 trienchill
myyyy0 - 2 bexinkk
myyyy0 - 2 wibunotsimpttv2k7
myyyy1 - 0 ginsosad
myyyy0 - 1 donan
myyyy2 - 0 minhhh
myyyy0 - 1 sonluu
myyyy0 - 1 murasaki