donan
  • Hạng ...
  • Ngọc 42,792
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.89%
  • Chỉ số xã hội 57
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có