gamon1907
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,461
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 6.25%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 7 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có