nguyennhisokill
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,069
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 44.44%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 9 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có