ahbakhia
  • Hạng ...
  • Ngọc 25,369
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.27%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 12.30
  • Thời gian tham gia 9 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có