vanluc
  • Hạng ...
  • Ngọc 16,993
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 23.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có