minhsting
  • Hạng 62
  • Ngọc 10,842
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 5.71%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 3.20
  • Thời gian tham gia 4 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có