minhsting
  • Hạng 49
  • Ngọc 5,796
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 7.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 0.47
  • Thời gian tham gia 9 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có