bngocc
  • Hạng 63
  • Ngọc 1,819
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.33%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 9 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có