toixadong
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,124
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 42.86%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có