sunsun
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,628
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 24.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 16.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có