vtvtvtv2022
  • Hạng ...
  • Ngọc 7,919
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 15.91%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 36.80
  • Thời gian tham gia 9 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có