lvthia1989
  • Hạng ...
  • Ngọc 9,539
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.59%
  • Chỉ số xã hội 51
  • Chỉ số đam mê 3.93
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có