brlhoathanh03714
  • Hạng ...
  • Ngọc 8,266
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 23.33%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 17.75
  • Thời gian tham gia 10 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có