leducnhan
  • Hạng ...
  • Ngọc 887
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 10.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 5.60
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có