zronice
  • Hạng ...
  • Ngọc 6,155
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 14.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 3.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có