thinhbrland
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,887
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 15
  • Chỉ số đam mê 4.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có