timkiem
  • Hạng ...
  • Ngọc 35,763
  • Khiên 4
  • Tỉ lệ thắng 79.07%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 3.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có