nhinhiii1020
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,969
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.86%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 8.82
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có