ductoan
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,872
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 30.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 8.60
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có