duchuynh1109
  • Hạng ...
  • Ngọc 6,166
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 18.75%
  • Chỉ số xã hội 32
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có