duchuynh1109
  • Hạng 77
  • Ngọc 5,701
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 18.75%
  • Chỉ số xã hội 32
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 4 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có