donghocat
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,690
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 49.33
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có