cuongni
  • Hạng ...
  • Ngọc 31,820
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.50%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 10.06
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có