candyly
  • Hạng ...
  • Ngọc 737
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 28.57%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 3.63
  • Thời gian tham gia 8 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có