shinken
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,196
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 46.55%
  • Chỉ số xã hội 58
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có