hermes
  • Hạng ...
  • Ngọc 11,014
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 47.37%
  • Chỉ số xã hội 38
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 8 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có