suthatchico1
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,608
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.89%
  • Chỉ số xã hội 83
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
suthatchico15 - 12 vozanhxyz
suthatchico10 - 3 ekxanh
suthatchico12 - 1 lanhphong
suthatchico11 - 2 phongca
suthatchico12 - 4 eketao
suthatchico11 - 0 lamquennha
suthatchico10 - 1 hannie
suthatchico10 - 3 ngocdinh
suthatchico11 - 2 suoingoc
suthatchico10 - 1 kidboy
suthatchico12 - 3 vietnamovernight
suthatchico14 - 3 crystal
suthatchico10 - 1 hamynn
suthatchico10 - 1 luke911
suthatchico11 - 1 mailady
suthatchico10 - 3 sieutron
suthatchico13 - 1 nguyennhisopoor
suthatchico11 - 4 loclatoi
suthatchico15 - 1 huongduong
suthatchico10 - 1 tungk3
suthatchico11 - 0 hubaigamevlvl
suthatchico10 - 1 khiconjx
suthatchico10 - 1 suthatchics1
suthatchico11 - 0 thiengon123
suthatchico10 - 3 hihi112
suthatchico14 - 4 nttthuy
suthatchico14 - 8 thuong95
suthatchico10 - 2 ampen
suthatchico10 - 1 happy123
suthatchico10 - 1 vesau
suthatchico13 - 1 changtraivotinh035
suthatchico11 - 0 osin2k
suthatchico13 - 3 mayakieu
suthatchico11 - 1 phuongkarry
suthatchico12 - 8 luckystar
suthatchico11 - 0 trucmai
suthatchico11 - 0 thuyt1
suthatchico11 - 0 ranhroisinhnongnoi
suthatchico11 - 0 mikochan
suthatchico12 - 0 chaluacomeback
suthatchico10 - 1 trumgomukoday
suthatchico10 - 5 toigalam
suthatchico11 - 5 bikty
suthatchico11 - 11 phameco
suthatchico10 - 1 nhimxu
suthatchico11 - 2 biktyne
suthatchico10 - 1 sujichan
suthatchico10 - 6 trienchill
suthatchico15 - 10 mynno
suthatchico10 - 1 marionew
suthatchico10 - 1 annaa99
suthatchico13 - 3 supersen
suthatchico10 - 1 ngannguyen
suthatchico10 - 3 aquadogkr1
suthatchico10 - 3 onlytrust
suthatchico15 - 5 a123wh1
suthatchico11 - 7 firouz
suthatchico10 - 1 carohcm
suthatchico10 - 1 sieuga
suthatchico12 - 5 aiamcaro
suthatchico10 - 1 tuliphalan
suthatchico11 - 1 hanhphucvotan
suthatchico11 - 0 lunox
suthatchico10 - 1 thimhuong
suthatchico10 - 1 cutibinhchau
suthatchico10 - 2 bongo
suthatchico10 - 1 titus
suthatchico10 - 1 nagato
suthatchico15 - 3 tieuling
suthatchico10 - 1 chihiro
suthatchico12 - 0 teoteo
suthatchico10 - 1 maruko
suthatchico10 - 2 duyen10
suthatchico10 - 2 chuotbobo
suthatchico10 - 1 mavuong
suthatchico13 - 0 xiuvip
suthatchico10 - 1 giodaingan
suthatchico11 - 1 saosaysua
suthatchico10 - 2 ozonevietnam
suthatchico119 - 1 bemeocute
suthatchico11 - 2 teivman
suthatchico11 - 2 badboy
suthatchico10 - 1 chuotmom