thuycieu
  • Hạng ...
  • Ngọc 22,472
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 88.89%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 1.06
  • Thời gian tham gia 10 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có