thiknhacremix
  • Hạng ...
  • Ngọc 590
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 2.43
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có