racingboy
  • Hạng 38
  • Ngọc 57,286
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 97.56%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 0.57
  • Thời gian tham gia 4 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có