rubikson
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.15%
  • Chỉ số xã hội 53
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có