nanigenai
  • Hạng ...
  • Ngọc 671
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 76.92%
  • Chỉ số xã hội 13
  • Chỉ số đam mê 16.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có