trasua
  • Hạng 24
  • Ngọc 55,150
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 77.42%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 19 ngày
Giải thưởng