nhi9897
  • Hạng ...
  • Ngọc 60
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 6.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có