redwolf
  • Hạng ...
  • Ngọc 94,464
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 82.14%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có