tenshi
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,790
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.93%
  • Chỉ số xã hội 61
  • Chỉ số đam mê 13.39
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có