noname06
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,815
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 13.04%
  • Chỉ số xã hội 46
  • Chỉ số đam mê 2.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có