noname06
  • Hạng 89
  • Ngọc 3,187
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 7.32%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 2.57
  • Thời gian tham gia 5 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có