okbaby
  • Hạng ...
  • Ngọc 390
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.33%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 17.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có