anhday
  • Hạng 6
  • Ngọc 675,333
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có