tien09
  • Hạng ...
  • Ngọc 23,577
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 24.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có