tien09
  • Hạng ...
  • Ngọc 25,681
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.45%
  • Chỉ số xã hội 49
  • Chỉ số đam mê 1.07
  • Thời gian tham gia 10 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có