yeuduoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,470
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.00%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 9.88
  • Thời gian tham gia 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có