trungquan2k
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,150
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.50%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 5.50
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có