kienmai
  • Hạng ...
  • Ngọc 10,795
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 72.97%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có