kienmai
  • Hạng ...
  • Ngọc 8,209
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 69.23%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có