bonam
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 6.98%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 2.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có