karuizawa
  • Hạng ...
  • Ngọc 47,208
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.91%
  • Chỉ số xã hội 53
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có