karuizawa
  • Hạng 28
  • Ngọc 44,623
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 0.80
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có