sitaile
  • Hạng 2
  • Ngọc 1,776,030
  • Khiên 26
  • Tỉ lệ thắng 84.13%
  • Chỉ số xã hội 63
  • Chỉ số đam mê 0.60
  • Thời gian tham gia 5 tháng 27 ngày