sitaile
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,776,602
  • Khiên 26
  • Tỉ lệ thắng 84.38%
  • Chỉ số xã hội 64
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 11 tháng 12 ngày