trungquan1602
  • Hạng 42
  • Ngọc 9,031
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 90.20%
  • Chỉ số xã hội 51
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 11 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có