trungquan1602
  • Hạng 66
  • Ngọc 8,928
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 90.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 5 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có