monchangcheo
  • Hạng ...
  • Ngọc 106
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 1.92%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 11 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có