minh256667tv
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,060
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 4.55%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 2.57
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có